+992 (92) 840-10-04

Дар ин саҳифаи сомона Шумо бо китобҳои кормандони ташкилоти ҷамъияти, Солиев О.М., Худойбердиев Х.А. ва дигарон ошноӣ пайдо намуда метавонед, ки дар онҳо натиҷаи заҳматҳои пурмаҳсул таҳти роҳбарии академики АИ ҶТ, профессор, доктори илмҳои физика ва математика Усмонов Зафар Ҷураевич рӯи чоп қарор дода шудаанд.

ТАҶРИБАИ СИНТЕЗИ КОМПЮТЕРИИ НУТҚИ ТОҶИКӢ АЗ РӮЙИ МАТН

Муаллифон: З.Ҷ. Усмонов, Х.А.Худойбердиев

ТАҶРИБАИ СИНТЕЗИ КОМПЮТЕРИИ НУТҚИ ТОҶИКӢ АЗ РӮЙИ МАТН

Душанбе: «Ирфон», 2010, 158с.

Дар монография прототипи синтезатори компютерии нутқи тоҷикӣ аз рӯи матн, ки аз тарафи муаллифон сохта шудааст шарҳ дода мешавад.

Ба доираи васеи хонандагон – хонандагони синфҳои болоӣ, донишҷӯёни равияҳои техникӣ ва мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ пешениҳод карда мешавад.

Z.D.Usmanov, Kh.A. Khudoyberdiev. Experience of computer synthesis of the Tajik speech under the text.
Dushanbe. «Irfon», 2010, 158p.

In the monography the prototype of a computer synthesizer of naturally sounding legible Tajik speech developed by authors under the set text is described.

It is addressed to a wide range of readers - to schoolboys of the senior classes, students of a technical profile and experts in information technologies.

Сабт намудан дар навъи PDF

ПРОБЛЕМА РАСКЛАДКИ СИМВОЛОВ НА КОМПЬЮТЕРНОЙ КЛАВИАТУРЕ

Авторы: З.Д. Усманов, О.М. Солиев

ПРОБЛЕМА РАСКЛАДКИ СИМВОЛОВ НА КОМПЬЮТЕРНОЙ КЛАВИАТУРЕ

Душанбе: «Ирфон», 2010. – 104 с.

Настоящая книга посвящена построению математической модели для оптимальной раскладки символов на клавиатуре произвольной конфигурации с учетом частоты встречаемости букв и величин трудозатрат на активизацию (нажатие) клавишей, а также  получению на этой основе новых вариантов  эргономичных раскладок таджикских, русских и английских букв на компьютерной клавиатуре.

Адресуется широкому кругу читателей - школьникам старших классов,  студентам физико-математического и технического профилей, специалистам по информационным технологиям, филологам - в качестве справочного материала по статистике естественных языков.

Z.D.Usmanov, O.M. Soliev. The problem of a symbol layout on the computer keyboard.

Dushanbe: «Irfon», 2010. – 104 p.

The monograph is devoted to constructing a mathematical model for calculating the optimal layout of symbols on a keyboard of an arbitrary configuration. This model takes into account the ranking on relative frequencies of the symbols appearance in texts, also the energy which is necessary to use pressing each key of the keyboard.

The monograph is addressed to a wide range of readers, seniors and  students of mathematical and technical profiles, experts in informational technologies. It contains statistical data useful for philologists.

Сабт намудан дар навъи PDF

ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО СИНТЕЗА ТАДЖИКСКОЙ РЕЧИ ПО ТЕКСТУ

Авторы: З.Д. Усманов, Х.А.Худойбердиев

ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО СИНТЕЗА ТАДЖИКСКОЙ РЕЧИ ПО ТЕКСТУ

Душанбе. «Ирфон», 2010, 145с.

В монографии описывается разработанный авторами прототип компьютерного синтезатора естественно звучащей разборчивой таджикской речи по заданному тексту.

Адресуется широкому кругу читателей - школьникам старших классов, студентам технического профиля и специали- стам по информационным технологиям.

Z.D.Usmanov, Kh.A. Khudoyberdiev. Experience of computer synthesis of the Tajik speech under the text.

Dushanbe. «Irfon», 2010, 145p..

In the monography the prototype of a computer synthesizer of naturally sounding legible Tajik speech developed by authors under the set text is described.

It is addressed to a wide range of readers - to schoolboys of the senior classes, students of a technical profile and experts in information technologies.

Сабт намудан дар навъи PDF

Top