+992 (92) 840-10-04

Мақолаҳои илмӣ

Cаҳифаи мазкур дарбар гирандаи мақолаҳои илмӣ, ки дар натиҷаи заҳматҳои пурмаҳсул таҳти роҳбарии академики АИ ҶТ, профессор, доктори илмҳои физика ва математика Усмонов Зафар Ҷураевич таҳия карда шудаанд.

ОИДИ БА ТАРТИБОРИИ АЛФАВИТӢ БА КОД ДАРОВАРДАРДАНИ
КАЛИМАҲО ДАР ЗАБОНИ ТАБИӢ

Муаллиф: З.Ҷ. Усмонов

Дар мақола таърифи ба тартибории алфавитӣ ба код даровардардани калимаҳо дода шудаанд, ки тибқи он ба калима дастаи ҳарфҳои аз рӯи алфавит ҷойгиршудаи он мувофиқ гузошта мешавад. Хосиятҳои инъикосҳои рост ва баръакси маҷъмӯи калимаҳо ба кодҳо-образҳои онҳо оварда шудаанд. Масъалаҳои тадқиқи омории инъикоси пешниҳодшуда дар мисоли забони табиӣ баён карда шудаанд.

Сабт намудан дар навъи PDF

ОИДИ МАҶМӮИ АНАГРАММАИ КАЛИМАҲО

Муаллиф: З. Ҷ. Усмонов, Г.М. Довудов

Бо истифодаи кодиронии махсуси калимаҳо маҷмӯи анаграммаҳои матнҳои англисӣ ва русӣ тартиб дода мешавад. Оиди шумораи анаграммаҳои гуногун ва маҷмӯи калимаҳои ба он мутааллиқ маълумотҳои оморӣ ба даст оварда шудааст. Якчанд анаграммаҳои шумораи зиёди элементдошта, оварда шудаанд.

Сабт намудан дар навъи PDF

О МНОЖЕСТВЕ АНАГРАММ И РАСПОЗНАВАНИИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Авторы: З.Д.Усманов, В.Нормантас

Рассмотрены три способа кодирования слов. Выявлены их статистические закономерности и установлены мощности множеств анаграмм в текстовых корпусах английского, литовского, русского и таджикского языков, а также искусственного языка эсперанто. Предложены три модифицированных способа кодирования, реализующие с близкими к единице относительными частотами взаимно однозначные отображения между словами и их кодами.

Сабт намудан дар навъи PDF

ХОСИЯТҲОИ ОМОРИИ αβ-КОДИРОНИИ КАЛИМАҲОИ ЗАБОНҲОИ ТАБИӢ

Муаллиф: З. Ҷ. Усмонов

Дар маҷмӯъи матнҳо хосиятҳои омории αβ - кодиронӣ ва такамилдодашудаи онҳо омӯхта шудааст. Аз он ҷумла тавоноии анаграммаҳои чор забони табиӣ ва забони эспиранто муқарар карда шудааст.

Сабт намудан дар навъи PDF

МАҶМӮИ АНАГРАММАҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Муаллифон: З. Ҷ. Усмонов, Г.М. Довудов, С.Д. Холматова

Дар мақола, бо истифодаи кодиронии махсуси калимаҳо, ба таври мукаммал, гуногунии анаграммаҳои корпуси матнҳои забони тољикї нишон дода мешавад. Оиди шумораи анаграммаҳо ва шумораи элементҳои онҳо маълумоти оморї ба даст оварда шудааст. Рўихати анаграммаҳое, ки шумораи зиёдтарини элемент доранд, пешниҳод карда мешавад.

Сабт намудан дар навъи PDF

О СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЕ СЛОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

Авторы: З.Д. Усманов, Х.А.Худойбердиев

Введение. Слогом, согласно определению, называется минимальная произносительная единица речи, состоящая из одного или нескольких звуков, которые образуют тесное фонетическое единство. В соответствии с несколько иной эквивалентной интерпретацией, слог это - звук или сочетание звуков в слове, произносимые одним толчком выдыхаемого воздуха.

Сабт намудан дар навъи PDF

ДАР БОРАИ ГУНОГУНИИ ҲИҶОҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Муаллифон: Х.Т. Максудов, О.М. Солиев, Х.А.Худойбердиев

Дар макола маълумот дар бораи гуногунии хичохои забони точики бо маълумотхои омории вохуриашон оварда шудаанд. Дар асоси коркарди омо­ рии интихобе, ки аз маъхазхои гуногуни бо забони точики навишта шуда иборатанд, 3259 хичохои забони точики дарёфт карда шуданд.

Сабт намудан дар навъи PDF

ОИД БА ТАҚСИМИ АВТОМАТИКИИ КАЛИМАҲОИ ТОҶИКӢ БА ҲИҶОҲО

Муаллифон: Х.А.Худойбердиев

Дар мақола алгоритми тақсими калимаҳои забони тоҷикӣ ба ҳиҷоҳо, пешкаш карда шудааст.

Сабт намудан дар навъи PDF

АЛГОРИТМИ ТАЛАФФУЗИ БЕЗАДАИ МАТНИ ТОҶИКӢ

Муаллифон: З.Ҷ. Усманов, Х.А. Худойбердиев

Дар мақола алгоритми талаффузи автоматикии матни тоҷикӣ шарҳ дода шудааст. Ҳангоми талаффуз овози безадаи инсон истифода шудааст.

Сабт намудан дар навъи PDF

ОИДИ СИНТЕЗАТОРИ НУТҚИ ТОҶИКӢ АЗ РӮИ МАТН

Муаллифон: З.Д. Усманов, Х.А.Худойбердиев

Дар мақола блок-схемаи маҷмӯи барномаҳо барои амлаигардонии синтези нутқи тоҷикӣ аз рӯи матн шарҳ дода шудааст. Қимматҳои бузиргиҳое, ки кори қаноатбахши синтезаторро таъмин мекунанд, зоҳир шудаанд.

Сабт намудан дар навъи PDF

ОИДИ СИНТЕЗИ НУТҚИ ТОҶИКӢ БО КАЛИМАҲОИ РУСӢ

Муаллифон: З.Д. Усманов, Х.А.Худойбердиев

Дар мақола имконияти лоиҳакашии синтезатори нутқи тоҷикӣ аз рӯи матн бо истифодаи калимаҳои русӣ исбот карда шудааст.

Сабт намудан дар навъи PDF

ЭРГОНОМИЧНАЯ РАСКЛАДКА ТАДЖИКСКОГО АЛФАВИТА
НА КЛАВИАТУРЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Авторы: З.Д.Усманов, И.Л.Васильева

В настоящее время мобильных телефонов с таджикской клавиатурой не существует, однако нельзя исключать того, что потребность в них появится в самом ближайшем будущем.

Сабт намудан дар навъи PDF

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИИ

Авторы: З.Д.Усманов, И.Л.Васильева

Пусть A = {a(1),a(2),...,a(n)} - упорядоченное n - множество символов и C = {C1, C2,..., Cr} - упорядоченное r - множество ячеек, в которых размещаются наборы символов с сохранением порядка, т.е.

Сабт намудан дар навъи PDF

Ба оғоз